ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Θεωρουνται Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος αυτά στα οποία γίνεται παρασκευή ή/και διάθεση σε πελάτες  (καθισμένους, όρθιους, περαστικούς) η διανομή φαγητών ή γλυκισμάτων ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσματος τροφίμων ή ποτών ή αποθήκευση ή συντή­ρηση ή εμπορία κάθε είδους τροφίμων ή ποτών.

Έκδοση Άδειας Λειτουργίας του Καταστήματος

1)έκδοση από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία) Βεβαίωση Χρήσης Γης, ελέγχοντας αν επιτρέπεται από τις χρήσεις γης της συγκεκριμένης περιοχής η ίδρυση του συγκεκριμένου καταστήματος, αν το ακίνητο είναι νομίμως υφιστάμενο ή αν έχει γίνει υπαγωγή των τυχόν αυθαιρεσιών του σε κάποιον από τους Νόμους Τακτοποίησης Αυθαιρέτων και αν οι χώροι του θεωρούνται χώροι κύριας χρήσης (η βεβαίωση χώρου κυρίας χρήσης χορηγείται από ιδιώτες μηχανικούς).

2) έκδοση από το Τμήμα Αδειών Καταστημάτων του αρμόδιου Δήμου την Βεβαίωση Εγκατάστασης. Η Βεβαίωση αυτή εκδίδεται υποχρεωτικά από τον Δήμο εντός 15 ημερών, αφού λάβει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να πληρώσει στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Παράβολο υπέρ Δημοσίου για την λειτουργία του καταστήματος. Τέλος, εντός πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παραπάνω Βεβαίωσης Εγκατάστασης, ο ενδιαφερόμενος υποβάλει ηλεκτρονικά τη Γνωστοποίηση στο σύστημα “Notify Business” συμπληρώνοντας μια φόρμα που περιέχει όλα τα στοιχεία της επιχείρησης.

Επικοινωνία

Kοινωνικά δίκτυα

Company Inc.

Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ

Αρχιτεκτονικές εφαρμογές, Κατασκευές και Ανάπτυξη